Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Firma Sun Chemical to społecznie odpowiedzialny partner biznesowy. Nasza strategia zarządzania uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Podejmując szereg działań i inicjatyw, m.in. poprzez prowadzenie dialogu społecznego, kształtujemy warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego naszej firmy oraz jej otoczenia. Bycie odpowiedzialnym to dla nas nie tylko spełnianie wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również dobrowolne zaangażowanie w inwestycje, zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z całym otoczeniem rynkowym. To element naszej długofalowej strategii działania, w ramach, której poszukujemy rozwiązań korzystnych nie tylko dla naszego przedsiębiorstwa, ale również dla jego pracowników, społeczności lokalnej, całej branży poligraficznej (i jej pokrewnych), a także środowiska naturalnego.

W ramach działań CSR nasza firma:

- aktywnie wspiera działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego (o czym świadczy Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy);

- oferuje programy edukacyjne dla partnerów biznesowych i klientów, w tym praktyki letnie w nowocześnie wyposażonym laboratorium;

- wspiera Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zbiórce krwi, Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze w akcjach organizowanych dla mieszkańców Marek i okolic (takich jak Bieg Nocny Marek, Spartakiada Rodzinna), mareckie przedszkola m.in. w zakupie pomocy dydaktycznych, a także Ochotniczą Straż Pożarną;

- organizuje ćwiczenia ze Strażą Pożarną i Jednostką Chemiczną;

- jest patronem wielu imprez branżowych.

Koncepcja odpowiedzialnego biznesu – tak szeroko podejmowana na świecie, a coraz częściej również w Polsce - jest potwierdzeniem, że firma Sun Chemical to partner na światowym poziomie, dla którego priorytetowym celem jest osiągnięcie równowagi między efektywnością firmy i jej dochodowością, a interesem społecznym.